Disclaimer

Bepalingen vooraf
1. Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein infoscore.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingen vooraf”;
2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;
3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en videofragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;
4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
7. infoscore Nederland B.V.; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, KvK nr. 62155393.
8. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam,reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Disclaimer:
1. Door het gebruiken van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op deze website;
2. infoscore Nederland B.V. draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of inhoud toe te voegen. Desalniettemin is infoscore Nederland B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
3. infoscore Nederland B.V. staat niet garant of waarborg voor de deugdelijkheid van de aangeboden inhoud  en of deze inhoud geschikt is voor een bepaald doel;
4. infoscore Nederland B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade:
a. Toegebracht door (het gebruik van) de website
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
Ook is infoscore Nederland B.V.  gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
5. infoscore Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
6. infoscore Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is infoscore Nederland B.V. niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
7. infoscore Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
8. infoscore Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
10. Door het invullen van persoonsgegevens op deze website geeft u infoscore Nederland B.V. de uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt ter zake van de correspondentie met u en zullen nimmer worden verstrekt aan derden (behoudens wettelijke verplichtingen).
11. De gebruiker vrijwaart infoscore Nederland B.V., de werknemers van infoscore Nederland B.V., vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.
Voor vragen over deze disclaimer of over de website, dient u zich te richten tot infoscore Nederland B.V.