Privacy statement

Privacy statement 
infoscore Nederland B.V.

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 mei 2018 en vervangt eerdere versies.

infoscore Nederland B.V. (hierna: infoscore) is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders, zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties, van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de `Algemene Verordening Gegevensbescherming’. infoscore houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Onderscheid rol als verwerkingsverantwoordelijke versus verwerker
Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal infoscore deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als verwerker verwerken. Als verwerker zal infoscore naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In dit Privacy Statement informeert infoscore u over de wijze waarop infoscore als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Identiteit van de gegevensverwerker
infoscore Nederland B.V, K.R. Poststraat 90-5, 8441 ER te Heerenveen. Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 62155393.

Functionaris gegevensbescherming
infoscore Nederland B.V. heeft functionarissen voor de gegevensbescherming aangesteld en heeft hen aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze functionarissen zijn geregistreerd in het register bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De functionarissen voor de gegevensbescherming zijn mevrouw J. Duiven en de heer T.R. Werkman.

Onderscheid persoonsgegevens, anonieme gegevens en bijzondere persoonsgegevens
infoscore maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.
Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. infoscore kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan infoscore uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.
Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN-nummer en gegevens over gezondheid van debiteuren, worden door infoscore niet verwerkt.

Doel van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het incasseren of laten incasseren van één of meer vorderingen op u die is/zijn ontstaan uit een contractuele relatie met een aanbieder van goederen en/of diensten waarbij u, als afnemer van die goederen of diensten, uw verplichtingen niet of niet volledig bent nagekomen.

Categorieën van persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
Naam- en adresgegevens, contactgegevens, geboortedata, bankgegevens, vorderingsgegevens, betaalgegevens, bedrijfsgegevens (in het geval er sprake is van een niet-natuurlijk persoon), gegevens met betrekking tot (eventuele) gerechtelijke incasso.

Categorieën van gegevensleveranciers
De persoonsgegevens die wij verwerken hebben wij ontvangen van onze opdrachtgevers. Dat zijn partijen waarmee u, als afnemer van goederen en/of diensten een contractuele relatie bent aangegaan en waarbij u uw verplichtingen niet of niet volledig bent nagekomen. Daarnaast kunnen wij informatie van u ontvangen (b.v. vanuit een telefoongesprek, brief of e-mail). Verder komt het soms voor dat wij door de opdrachtgever geleverde contactgegevens verifiëren bij een handelsinformatiebureau.

Categorieën van gegevensontvangers
In het kader van het incasseren van uw vordering(en) kunnen uw gegevens aan de volgende gegevensontvangers overgedragen:
Postverwerkingsbedrijven (printen, couverteren en verzenden van brieven), telecommunicatiebedrijven (verwerken telefoonverkeer, verzenden e-mails, SMS en WhatsApp-berichten), deurwaarders (gerechtelijke incasso), KiGiD en KiFiD (onafhankelijke klachtbehandeling). infoscore heeft, waar dit door de wet- en regelgeving wordt geëist, verwerkersovereenkomsten gesloten met de betreffende gegevensontvangers. 

Bewaartermijnen
Na volledige betaling of rechtmatige intrekking van uw vordering(en) worden uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal zeven jaar bewaard. Na afloop van deze periode worden uw persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd.

Uw rechten
Graag willen wij u wijzen op de rechten die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan u worden toegekend:
Recht van inzage (art. 15), recht op rectificatie (art. 16), recht op gegevenswissing (art. 17), recht op beperking van de verwerking (art. 18), recht op overdracht van gegevens (art. 20) en recht op bezwaar (art. 21).

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie indien u vindt dat er sprake is van schending van uw privacy conform de AVG. In dat geval kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag.

Beveiliging persoonsgegevens
infoscore gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Externe links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
infoscore deelt de betrokkene mee, wettelijke uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.
Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op bovenstaand adres van infoscore onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens. Nadere informatie kan worden gevraagd. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien infoscore voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. infoscore hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Wijziging Privacy Statement
Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop infoscore met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, dan wel ons dit laten weten door een brief te sturen naar infoscore onder vermelding van 'Privacy'.